ผลประเมินกิจกรรม “5 ส สุขสันต์ ร่วมกัน Go Green” ประจำปี 2565

ผลประเมินกิจกรรม “5 ส สุขสันต์ ร่วมกัน Go Green” ประจำปี 2565

ในระดับดีมาก 3 ลำดับแรก

1. กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี (กพว.)

2. กองกำกับการพาณิชยนาวี (กกพ.)

3. สำนักมาตรฐานเรือ (สมร.)

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)